اطلاعات تماس دانشگاه اطلاعات تماس دانشگاه

سیرجان - ابتدای جاده بافت

کد پستی: 7813733385

تلفن: 17 الی 42336901 - 034

فکس: 42336900 - 034

آدرس ایمیل:info@Sirjantech.ac.ir

کانال تلگرامی:

مشاهده شماره تلفن کلیه واحدهای دانشگاه