مدیریت سبز

اسناد
عنوان توضیح دانلود
دستورالعمل مدیریت سبز دانشگاه دانلود (1,774.5k)
دستورالعمل اجرایی بند ز ماده 38 دانلود (335.2k)

 

دکتر یاسر تقی پور لاهیجانی

استادیار گروه آموزشی مهندسی مکانیک

(رییس شورا)

دکتر حکیمه عباسلو

استادیار گروه آموزشی مهندسی عمران

(دبیر شورا)

abbaslou@sirjantech.ac.ir

دکتر احسان حسن زعیم

استادیار گروه آموزشی مهندسی مکانیک

دکتر سید مصطفی نصرت آبادی

استادیار گروه آموزشی مهندسی برق

دکتر رحیم شمس الدینی

استادیار گروه آموزشی مهندسی مکانیک

مهندس محسن زیدآبادی

کارشناس اداره امور فنی و نظارت بر طرح های عمرانی