برای دانلود دستورالعمل اجرایی شورای نظام ایمنی، سلامت و محیط زیست آزمایشگاهها و کارگاه ها بر روی تصویر زیر کلیک کنید (جدید)

 

دکتر علی محمودی نژاد

استادیار گروه آموزشی ریاضی و علوم کامپیوتر

(رییس شورا)

amahmodi@sirjantech.ac.ir

دکتر قاسم میرحسین خانی

دانشیار گروه آموزشی ریاضی و علوم کامپیوتر

(نایب رئیس شورا)

gh.mirhosseini@sirjantech.ac.ir

دکتر حکیمه عباسلو

استادیار گروه آموزشی مهندسی عمران

(دبیر شورا)

abbaslou@sirjantech.ac.ir

دکتر نسرین امینی زاده

استادیار گروه آموزشی مهندسی مکانیک

دکتر یاسر تقی پور لاهیجانی

استادیار گروه آموزشی مهندسی مکانیک

مهندس محمدحسین ابوجعفری

 

دکتر سید مسعود ستوده بحرینی

استادیار گروه آموزشی مهندسی مکانیک

دکتر سید مصطفی نصرت آبادی

استادیار گروه آموزشی مهندسی برق

دکتر بهادر ابوبپور

استادیار گروه آموزشی مهندسی شیمی

دکتر مرتضی جدید الاسلام

 استادیار گروه آموزشی مهندسی برق

دکتر نسرین دهگردی

استادیار گروه آموزشی ریاضی و علوم کامپیوتر

مهندس محسن زیدآبادی

کارشناس اداره امور فنی و نظارت بر طرح های عمرانی

 
+ مدیران گروه های آموزشی