اطلاعیه ها - مدیریت امور دانشجویی

اطلاعیه ها - مدیریت امور دانشجویی

 

 

اطلاعیه ها

مدیریت امور دانشجویی

الف - مدیر امور دانشجویی: آقای مهندس عبدالرضا کاظمی نیا - 41522093

ب -     سرپرست صندوق رفاه: سرکار خانم ذبیحی    415220031

اداره امور رفاه و تسهیلات دانشجویی

ج- کارشناس: آقای قاسمیان - 415220031

اداره تغذیه

اداره نقلیه

اداره امور خوابگاه پسران

د- کارشناس: سرکار خانم مرادپور   415220031

اداره امور خوابگاه دختران

اطلاعیه های امور خوابگاهها: