امضای تفاهم نامه همکاری دانشگاه صنعتی سیرجان و اداره آموزش و پرورش

امضای تفاهم نامه همکاری دانشگاه صنعتی سیرجان و اداره آموزش و پرورش