انتصاب دکتر علی محمودی نژاد به سمت ریاست دانشگاه

انتصاب دکتر علی محمودی نژاد به سمت ریاست دانشگاه