بازدید دکتر غلامحسین رحیمی معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم تحقیقات و فناوری و هیات همراه، چهارشنبه22 بهمن ماه 99از دانشگاه صنعتی سیرجان

بازدید دکتر غلامحسین رحیمی معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم تحقیقات و فناوری و هیات همراه، چهارشنبه22 بهمن ماه 99از دانشگاه صنعتی سیرجان


 


تلگرام پست الکترونیک پیوند