بازدید هیات رئیسه دانشگاه از خوابگاه صادقی

بازدید هیات رئیسه دانشگاه از خوابگاه صادقی