بازدید هیات رئیسه دانشگاه از خوابگاه پردیس دانشگاه آزاد

بازدید هیات رئیسه دانشگاه از خوابگاه پردیس دانشگاه آزاد