باز این چه شورش است که در خلق عالم است

باز این چه شورش است که در خلق عالم است