نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بخش مهندسی برق وکامپیوتر

بخش مهندسی برق وکامپیوتر


بخش مهندسی برق وکامپیوتر

 

رئیس بخش: آقای مهندس شهرام نصیری

تلفن: 41522045

 

کارشناس بخش: آقای صالحی

تلفن: 41522045

رنگ جلد پروژه پایانی دانشجویان مهندسی نرم افزار: سبز

 

چارت رشته مهندسی کامپیوتر

 

چارت رشته مهندسی برق 

 

اعضا هیئت علمی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

تحصیلات

مرتبه علمی

رزومه

پست الکترونیک

1 شهرام نصیری کارشناس ارشد مربی    
2 لوئیزا دهیادگاری دکترا استادیار رزومه l.dehyadegari@sirjantech.ac.ir
3

سعیده برزگرپاریزی

دکترا

استادیار

رزومه

barzegarparizi@sirjantech.ac.ir

4

احسان خسروی

کارشناس ارشد

مربی

   
5

سمیه خواجه حسنی

کارشناس ارشد

مربی

 

khajeh@sirjantech.ac.ir

6

سمیه بهرام نژاد

کارشناس ارشد

مربی

رزومه

s_bahramnejad@aut.ac.ir

7

احسان احسائیان

کارشناس ارشد

مربی

رزومه

ehsaeyan[at]sirjantech.ac.ir

8

امینه ناصری

کارشناس ارشد

مربی

رزومه

naseri.amine@sirjantech.ac.ir

9 احمد پورامینی پیرجل کارشناس ارشد

مربی

   
10

سید مصطفی نصرت آبادی

دکترا استادیار رزومه

sm.nosratabadi@sirjantech.ac.ir

11
مرتضی جدیدالاسلام زیدآبادی
دکترا استادیار روزومه jadidoleslam@sirjantech.ac.ir