برگزاری سومین جلسه شورای معاونین اداری و مالی دانشگاههای منطقه 8 کشور در دانشگاه صنعتی سیرجان

برگزاری سومین جلسه شورای معاونین اداری و مالی دانشگاههای منطقه 8 کشور در دانشگاه صنعتی سیرجان