برگزاری مراسم غبار روبی قبر شهید گمنام دانشگاه به مناسبت اولین سالگرد شهید سردار دلها و هم رزمانش در دانشگاه

برگزاری مراسم غبار روبی قبر شهید گمنام دانشگاه به مناسبت اولین سالگرد شهید سردار دلها و هم رزمانش در دانشگاهتلگرام پست الکترونیک پیوند