تغییر تاریخ برگزاری جشن فارغ التحصیلی

تغییر تاریخ برگزاری جشن فارغ التحصیلی

 

 

 

 

به اطلاع دانشجویانیکه برای جشن فارغ التحصیلی ثبت نام کرده اند میرساند تاریخ برگزاری جشن به  1397/04/05 تغییر کرد.