تور یک یک روزه علمی مدرسه تیزهوشان پسرانه سیرجان از آزمایشگاه ها و کارگاه های دانشگاه صنعتی سیرجان


دانش آموزان مدرسه تیزهوشان پسرانه آیت الله خامنه ای سیرجان روز سه شنبه بیست و پنجم دی ماه از دانشگاه صنعتی سیرجان بازدید کردند. در این بازدید دانش آموزان به سه گروه تقسیم شدند و مطابق برنامه زمان بندی زیر از دانشگاه صنعتی سیرجان با قسمت های مختلف دانشگاه آشنا شدند.