جشنواره فرهنگی ،هنری نماز ، نیایش ، کرونا و مدافعان سلامت برگزار می شود.

جشنواره فرهنگی ،هنری نماز ، نیایش ، کرونا و مدافعان سلامت برگزار می شود.


جشنواره فرهنگی ،هنری نماز ، نیایش ، کرونا و مدافعان سلامت برگزار می شود.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، این جشنواره در پنج محور : کرونا و استعانت از صبر و نماز ، کرونا وایثارگری مدافعان سلامت ، کرونا، ارتباطات اجتماعی وعبور از بحران، کرونا، توسل و نیایش و کرونا ، توکل وامید به آینده برگزار میشود .

روابط عمومی دانشگاه صنعتی سیرجان


تلگرام پست الکترونیک پیوند