دیدار و گفتگوی اعضای هیئت رئیسه دانشگاه با دانشجویان خوابگاه قائم

دیدار و گفتگوی اعضای هیئت رئیسه دانشگاه با دانشجویان خوابگاه قائم