نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

سیستم مقاله

سیستم مقاله


کلیه دانشجویان و اعضای هیئت علمی که در ارتباط با فعالیت های پژوهشی خود به مقالۀ خاصی نیاز دارند ، می توانند تقاضای خود را همراه با مشخصات کامل مقاله (عنوان مقاله ، نویسندگان ، عنوان مجله و شماره و حتی المقدور لینک مقاله) به آدرس ایمیل  paper@sirjantech.ac.ir  ارسال نمایند تا مقاله مزبور تهیه شده و از طریق همان ایمیل برایشان ارسال گردد.

دانشجویان متقاضی همچنین مشخصات خود (شامل نام و نام خانوادگی ، عنوان رشته و شماره دانشجویی) را در ایمیل ذکر کنند.