شماره تلفنهای دانشگاه

 

 

پیش شماره شهرستان سیرجان   034

 

 

مرکز مخابرات

تلفن داخلی      9    تلفن مستقیم: 42336901   

دفتر رئیس دانشگاه   

تلفن داخلی  001     تلفن مستقیم: 41522001

رئیس دفتر ریاست، روابط عمومی و امور بین الملل   

تلفن داخلی  001     تلفن مستقیم: 42336917

دفتر حقوقی  

تلفن داخلی  013   تلفن مستقیم: 41522013

مدیر حراست

تلفن داخلی 012 تلفن مستقیم: 41522012

حراست

تلفن داخلی 024 تلفن مستقیم: 41522024

معاون پشتیبانی و توسعه

تلفن داخلی  013 تلفن مستقیم : 41522013

معاون آموزشی و پژوهشی

تلفن داخلی  006    تلفن مستقیم : 41522006

معاون دانشجویی

تلفن داخلی  007    تلفن مستقیم : 41522007   

معاون فرهنگی

تلفن داخلی  007   تلفن مستقیم: 41522007

دفتر امور فرهنگی

تلفن داخلی  031   تلفن مستقیم: 41522031

مدیر امور دانشجویی

تلفن داخلی  009   تلفن مستقیم: 41522009  

دفتر امور دانشجویی

تلفن داخلی  032   تلفن مستقیم: 41522032  

تلفن داخلی  033   تلفن مستقیم: 41522033

مدیر پژوهش و فناوری

تلفن داخلی  042   تلفن مستقیم: 41522042

رئیس امور اداری

تلفن داخلی  015   تلفن مستقیم: 41522015

 کارگزینی

تلفن داخلی  019   تلفن مستقیم: 41522019

رئیس آموزش 

تلفن داخلی  065   تلفن مستقیم: 41522065  

دفتر آموزش

تلفن داخلی  014  تلفن مستقیم: 41522014

تلفن داخلی  041  تلفن مستقیم: 41522041

تلفن داخلی  022  تلفن مستقیم: 41522022

دبیرخانه مرکزی

تلفن داخلی  027  تلفن مستقیم: 41522027

فاکس اتوماسیون اداری  42336900  فاکس: 41522027

واحد فارغ التحصیلان

تلفن داخلی  092  تلفن مستقیم: 41522092

تلفن داخلی  025  تلفن مستقیم: 41522025

دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت

تلفن داخلی  028  تلفن مستقیم: 41522028

رئیس بخش مکانیک

تلفن داخلی 089   تلفن مستقیم: 41522089

دفتربخش مکانیک

تلفن داخلی 052   تلفن مستقیم: 41522052

رئیس بخش عمران

تلفن داخلی 095  تلفن مستقیم: 41522095

دفتر بخش عمران

تلفن داخلی 051  تلفن مستقیم: 41522051

رئیس بخش ریاضی

تلفن داخلی 082   تلفن مستقیم: 41522082

دفتر بخش ریاضی

تلفن داخلی 082   تلفن مستقیم: 41522082

رئیس بخش  کامپیوتر

تلفن داخلی 045  تلفن مستقیم 41522045

دفتر بخش کامپیوتر

تلفن داخلی 045  تلفن مستقیم 41522045

رئیس بخش برق 

تلفن داخلی 080  تلفن مستقیم 41522080

دفتر بخش برق

تلفن داخلی 045  تلفن مستقیم 41522045

رئیس بخش شیمی

تلفن داخلی 078    تلفن مستقیم: 41522078

دفتر بخش شیمی

تلفن داخلی 082    تلفن مستقیم: 41522082

کتابخانه

تلفن داخلی 083    تلفن مستقیم: 41522083

دفتر فنی

تلفن داخلی 036    تلفن مستقیم: 41522036

مدیر امور مالی

تلفن داخلی 018    تلفن مستقیم: 41522018

امور مالی (حسابداری )

تلفن داخلی 016    تلفن مستقیم: 41522016

تلفن داخلی 017    تلفن مستقیم: 41522017

رئیس گروه امور دانشجویان شاهد و ایثارگر

 

تلفن داخلی 094    تلفن مستقیم: 41522094

کارشناس اموال

 

تلفن داخلی 087    تلفن مستقیم: 41522087

کارشناس انبار

تلفن داخلی 058    تلفن مستقیم: 41522058

مرکز مشاوره

تلفن داخلی 037    تلفن مستقیم: 41522037

دفتر ارتباط با صنعت

تلفن داخلی 090    تلفن مستقیم: 41522090

دفتر نهاد رهبری

تلفن داخلی 026    تلفن مستقیم: 41522026