طرح جداسازی زباله های کاغذی از سایر زباله ها در دانشگاه صنعتی سیرجان آغاز شد

طرح جداسازی زباله های کاغذی از سایر زباله ها در دانشگاه صنعتی سیرجان آغاز شد


طرح جداسازی زباله های کاغذی از سایر زباله ها در دانشگاه صنعتی سیرجان آغاز شد [ 10 اردیبهشت ]

به همت مدیریت سبز دانشگاه صنعتی سیرجان و با هدف حفظ محیط زیست، منابع طبیعی و انرژی دانشگاه صنعتی سیرجان اقدام به تفکیک کاغذ از سایر زباله ها نموده است. جهت حفظ محیط زیست و فرهنگ سازی آن نیاز به همکاری جامعه دانشگاه صنعتی سیرجان می باشد. به زودی جمع آوری کاغذهای امتحانی از اساتید دانشگاه با تعبیه دستگاه کاغذ خوردکن صورت می پذیرد.


تلگرام پست الکترونیک پیوند