طی حکمی از سوی ریاست محترم دانشگاه، دکتر رحیم شمس الدینی به سمت معاونت فرهنگی و اجتماعی منصوب گردید

طی حکمی از سوی ریاست محترم دانشگاه، دکتر رحیم شمس الدینی به سمت معاونت فرهنگی و اجتماعی منصوب گردید