نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

فعالیتهای معاونت آموزشی و پژوهشی

فعالیتهای معاونت آموزشی و پژوهشی


معاونت آموزشی و پژوهشی

 

دکتر علی محمودی نژاد

 

دکتری ریاضی گروه آموزشی ریاضی و علوم کامپیوتر

 

شماره تماس:       03441522011  داخلی 011  

 

 

 

معاونت های پیشین آموزشی و پژوهشی

 

مهندس محمدابراهیم نوربخش

کارشناسی ارشد مهندسی عمران

1388 تا 1390

دکتر محمدرضا مفیدی

دکتری مهندسی مکانیک

1390 تا 1391

دکتر اکبر جعفری

دکتری مهندسی مکانیک

1391 تا 1392

دکتر محمدرضا مفیدی

دکتری مهندسی مکانیک

1392 تا 1394

دکتر علی محمودی نژاد

دکتری ریاضیات

1394 تا حال حاضر

 

 

 

وظایف معاونت در حوزه آموزشی دانشگاه

الف – وظایف عمومی :

1   .  ابلاغ کلیه مصوبات، مقررات و آیین نامه ھای ابلاغی از سوی رئیس موسسه به واحدھای ذیربط و پیگیری و نظارت بر حسن اجرای آن؛

2.  تدوین آئین نامه ھا و دستور العمل ھا و دستور جلسات مرتبط با وظایف معاونت جهت پیشنهاد به مراجع ذیصلاح برای تصویب؛

3.  ارائه گزارشھای توجیهی لازم به رییس مؤسسه در خصوص وظایف مربوطه به واحدھای تحت نظر ؛

4- پیشنهاد افراد واجد شرایط برای تصدی سمتھای مدیریتی در حوزه معاونت به ریاست موسسه؛

5-  نظارت بر واحدھای وابسته به منظور حصول اطمینان از حسن اجرای وظایف آنھا ؛

6-  برنامه ریزی، تنظیم فعالیتھا و پیشنهاد بودجه سالیانه معاونت ذیربط مطابق با اولویتھای موسسه؛

7-  ھمکاری با سایر معاونتھا جھت حسن اجرای برنامه ھای موسسه؛

8-  انجام سایر امور محوله از سوی رئیس موسسه

ب- وظایف تخصصی حوزه آموزش

1-  اداره و نظارت بر حسن اجرای کلیه سیاستھا، مقررات و فرآیندھای آموزش و تحصیلات تکمیلی موسسه، منطبق بر قوانین، مصوبات، مقررات و آئین نامه ھای اجرایی مربوطه با رویکرد گسترش دورهھای تحصیلات تکمیلی؛

2-  برنامه ریزی امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی با ھمکاری واحدھای ذیربط و نظارت بر حسن اجرای وظایف واحدھای وابسته و اجرای برنامه ھا و فعالیت ھای آموزشی ھر دانشکده و ارزیابی آن و ارائه گزارش لازم به ھیأت رییسه؛

3-  پایش و ارزیابی عملکرد آموزشی دانشجویان و اعضای ھیأت علمی و مدیران آموزشی واحدھای مختلف در ھر نیمسال و انعکاس آن به ریاست دانشگاه و اعلام نتیجه ارزیابی به اعضای ھیأت علمی؛

4-  اجرای دوره ھای کوتاه مدت آموزشی و ضمن خدمت؛

5-  برنامه ریزی جھت تامین امکانات و تخصیص اعتبار لازم جھت تعامل علمی - آموزشی صنعت و دانشگاه و ایجاد زمینه مناسب جھت نیل به دانشگاه کارآفرین؛

6-  برنامه ریزی آموزشی موسسه در راستای سند چشم انداز، نقشه جامع علمی و آمایش سرزمین؛

7-  اھتمام به برگزاری دوره ھای توانمندسازی و دانش افزایی؛

8-  ارزیابی و بازنگری محتوای سرفصل ھا به منظور به روز رسانی، کارآمدی اعضای ھیات علمی موسسه، غنابخشی و ارزش مداری و ارائه پیشنھاد لازم ؛

9-  برنامه ریزی برای ارتقای مھارتھای علمی – تخصصی دانشجویان جھت ورود به جامعه؛

10-  نظارت و ارزیابی فرآیند اجرایی شدن نقشه جامع علمی کشور در موسسه با ھماھنگی وزارت متبوع؛

 

وظایف معاونت در حوزه پژوھشی و فناوری دانشگاه

1-  اداره و نظارت بر حسن اجرای کلیه امور پژوھشی و فناوری، کتابخانه ھا و بانکھای اطلاعاتی موسسه، مطابق با مصوبات، مقررات و آئین نامه ھای مربوطه؛

2-  برنامه ریزی و سیاستگذاری به منظور ارتقا و افزایش سطح ھمکاریھای علمی و بین المللی؛

3-  اولویت بخشی به نوآوری در حوزه پژوھشھای کاربردی و مورد نیاز کشور؛

4-  توسعه، تقویت و ھدایت طرحھای پژوھشی مصوب با اولویت پژوھشھای کاربردی ھدفمند و مبتنی بر سند چشم انداز برنامه ھای توسعه کشور و نقشه جامع علمی کشور؛

5-  کنترل و نظارت بر فرآیندھای پژوھشی موسسه بر اساس تقویم تعیین شده در طرحنامه پروژه ھای مصوب پژوھشی و تحقیقاتی؛

6-  مطالعات لازم در زمینه ارزشیابی فعالیتھای پژوھشی و ارزیابی عملکرد پژوھشی سالانه موسسه جھت ارائه به رئیس موسسه؛

7-  ایجاد ارتباط لازم با مؤسسات داخلی و خارجی به منظور ھمکاری در امور پژوھشی و مبادله خدمات علمی؛

8-  ھمکاری در ارائه خدمات علمی، فرھنگی و اجتماعی و برگزاری سمینارھا و کنفرانسھای علمی و اجرای کلیه امور قراردادھای تحقیقاتی و خدماتی بین موسسه و سایر مؤسسات؛

9-  ھمکاری در اجرای دورهھای کوتاه مدت پژوھشی برای مؤسسات غیر دانشگاھی؛

10-  برنامه ریزی جھت استفاده اعضای ھیأت علمی از فرصتھای مطالعاتی داخل و خارج از کشور) اعم از مراکز علمی پژوھشی حوزوی و دانشگاھیبرابر ضوابط مصوب؛

11-  تھیه برنامه پژوھشی موسسه و ارائه اھداف و تعیین اولویتھای پژوھشی در قالب برنامه ھای میان مدت و بلند مدت و حمایت از تشکیل مراکز رشد، کارآفرینی و پارکھای علم و فناوری، برای طرح در شورای تخصصی پژوھشی موسسه؛

12- بررسی و ارزیابی فعالیتھای موسسه در چارچوب برنامه ھای رشد و توسعه کشور براساس اھداف سند چشم انداز و برنامه ھای توسعه ای کشور و نقشه جامع علمی کشور در بخش آموزش عالی برای طرح در ھیأت رئیسه؛

 

 

مدیران معاونت آموزشی و پژوهشی

شماره تماس

گروه آموزشی

سمت

نام و نام خانوادگی

ردیف

03441522042

03441522034

مهندسی عمران

پژوهش و امور فناوری-تحصیلات تکمیلی

حکیمه عباسلو

1

03441522046

ریاضی و علوم کامپیوتر

امور کل آموزش

مهدی دهقانیان

2

 

 

کارمندان حوزه آموزش و پژوهش

شماره تماس

سمت

نام و نام خانوادگی

ردیف

03441522094

کارشناس مسئول ارتباط با صنعت و تحصیلات تکمیلی

مریم محمودیان

1

03441522042

کارشناس پژوهش و امور فناوری

عباس بهزادی

2

03441522083

کارشناس مسئول کتابخانه

عصمت هاشمی مدنی

3

0344233043

کارشناس مسئول انفورماتیک

محسن بارانی

4

0344233043

کارشناس مرکز کامپیوتر

سعید پورگلزاری

5

03441522080

کارشناس فارغ التحصیلی

بدرالسادات فانیان

6

03441522080

کارشناس فارغ التحصیلی

سمیه حبیبی

7

03441522080

کارشناس خدمات ماشینی

مهناز وحیدی

8

03441522080

کارشناس نقل و انتقالات

سعیده عرب زاده

9

03441522080

کارشناس خدمات ماشینی

رضا صادقی

10

03441522080

کارشناس دبیرخانه و بایگانی

پروین صادقی

11

0344152056

کارشناس گروه آموزشی مهندسی عمران

زهره عتیقی

12

0344152052

کارشناس گروه آموزشی مهندسی مکانیک و شیمی

الهام علیرضا زاده

13

0344152082

کارشناس گروه آموزشی ریاضی و علوم کامپیوتر

سیما معصومی

14

0344152045

کارشناس گروه آموزشی مهندسی کامپیوتر و برق

سهیل صالحی

15