نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

قوانین آموزشی - تعاریف

قوانین آموزشی - تعاریف


در این آیین نامه تعاریف زیر پذیرفته شده است.
1-دانشگاه:
به همه دانشگاهها، موسسات آموزش عالی اهم از آموزشی و پژوهشی، روزانه و شبانه دولتی و غیر دولتی، دانشگاه گفته می شود.
2-دانشکده:
دانشکده واحدی از یک دانشگاه است که در رده خاصی از یک علوم فعالیت دارد. مانند دانشکده علوم، دانشکده برق، دانشکده الهیات و نظایر آن.
3-گروه آموزشی:
گروه آموزشی واحدی از یک دانشکده یا یک دانشگاه است، که در یک رشته خاص با چند رشته منجنس فعالیت دارد. مانند گروه ریاضی، گروه معارف اسلامی و نظایر آن.
4-گروه برنامه ریزی:
منظور از برنامه ریزی یکی از گروههای نه گانه شورای عالی برنامه ریزی است که در وزارت فرهنگ و آموزش عالی استقرار دارند.
5-گروه آموزشی:
منظور از گروه آزمایشی سازمان سنجش آموزش کشور در امتحانات سراسری دانشگاهها است، که داوطلبان را بر حسب رشته های انتخابی به گروههای خاص تقسیم می کند.
6-دوره:
دوره به مدت زمان یا مجموعه فعالیتهایی گفته می شود که دانشجو وارد دانشگاه شده در یک رشته خاص تحصیل کرده و در آن رشته فارغ التحصیل می شود. مانند دوره کاردانی، دوره کارشناسی و ...
7-اداره آموزش:
منظور از اداره آموزش یک واحد اداری در یک دانشکده یا دانشگاه است که همه امور آموزشی مربوط به دانشجویان از قبیل نام نویسی، انتخاب واحد، انجام امتحانات، جمع آوری نمرات و اعلام نتایج را بر عهده دارد.
8-استاد:
هر فردی که مسئولیت تدریس و اداره کلاس را در یک درس چه بصورت نظری یا عملی و یا کارگاهی و کار آموزی بر عهده دارد استاد نامیده می شود.
9-رشته:
رشته یکی از شعب فرعی از گروههای علمی(علوم پزشکی، علوم انسانی، علوم پایه، فنی و مهندسی، کشاورزی، هنر، تربیت معلم و علمی-کاربردی) است که ازلحاظ موضوع کاملاً مشخص و از دیگر موضوعات متمایز بوده و حداقل به یک کارآیی مشخص می انجامد. دروس مشترک در دو رشته متفاوت، نباید از 30 درصد کل واحدها در هر دو رشته تجاوز کند.
10-گرایش:
هر یک از شعب یک رشته که نظر بر یک تخصص باشد، گرایش نامیده می شود. اختلاف دروس در دو گرایش از یک رشته نباید از 7 درصد کل واحدهای رشته کمتر و از 30 درصد کل واحدها بیشتر باشد.