نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

قوانین آموزشی - تعاریف - فصل12

قوانین آموزشی - تعاریف - فصل12


فراغت از تحصیل

ماده 64:

دانشجویی که کلیه واحدهای درسی یکی از دوره های کاردانی ، کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی پیوتسه را طبق برنامه مصوب و بر اساس مقررات این آیین نام هبا موفقیت گذرانده باشد فارغ التحصیل آن دروه شناخته می شود.

تبصره 1:

تاریخ فراغت از تحصیل روزی است که آخرین نمره درسی دانشجو توسط ستاد به اداره آموزش دانشکده یا دانشگاه تحویل می شود.

تبصره2:

با توجه به تبصره 1 و رعایت دقیق ماده 24 ضرورت دارد هر دانشگاه در هر نیمسال زمان خاصی را برای اعلام فراغت از تحصیل دانشجویان تعیین و مقدمات آن را فراهم سازد.

ماده 65:

میانگین کل نمرات دانشجو در پایان دوره تحصیل باید حداقل 12 باشد و در رشته تحصیلی خود حسب مورد مدرک کاردانی یا کارشناسی دریافت کند. در صورتی که میانگین نمرات دانشجو از 12 کمتر باشدچنانچه از نظر طول تحصیل مانعی نداشته باشد می توان د حداکثر تا 20 واحد درسی از درسهایی را که با نمره کمتر از 12 قبول شده است در یک نیمسال تحصیلی ( در دوره کاردانی) و 2 نیمسال تحصیلی (در دوره کارشناسی) مجدداً امنتخاب و آن درس را تکرار کند و میانگین کل خود راجبران نماید.

در این صورت نمرات دروس تکراری علاوه بر نمرات قبلی در کارنامه دانشجو ثبت و در محاسبه میانگین کل نمرات او محسوب می شود.

تبصره 1:

دانشجویی که نتواند یا نخواهد از مقررات مذکور در این ماده استفاده کند یا علی رغم استفاده از آن نتواند کمبود میانگین کل نمرات خود راج بران نماید در وصرتی که مقطع تحصیلی او کاردانی است از تحصیل محروم و اخراج می شود و در صورتی که در مقطع کارشناسی یا کارشناسی ارشد پیوسته باشد بر اساس ماده 30 و تبصره آن می تواند به اخذ مدرک مقطع تحصیلی پایین تر فارغ التحصیل شود.

تبصره 2:

دانشجویان دوره دکتری عمومی داروسازی و کارشناسی ارشد پیوسته سایر رشته هاک ه بیش از 135 واحد دروسی دوره راب ا حداقل میانگین نمرات 12 گذرانده باشند می توانند حسب درخواست خود با مدرک کارشناسی در رشته داروسازی یا رشته مربوط فارغ التحصیل شوند.

ماده 66:

این آیین نامه در 12 فصل و 66 ماده و 48 تبصره در جلسات 316 الی 339 شورای عالی برنامه ریزی مورد بررسی قرار گرفت و سرانجام در جلسه 339 مورخ 14/2/1376 به تصویب نهایی رسید و از تاریخ تصویب برای آن دسته از دانشجویانی ک هاز سال تحصیلی 77-1376 وارد دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی می شوند لازم الاجرا است و از این تاریخ به بعد تمام آیین نامه ها ، بخشنامه ها و دستورالعملهای مغایر با آن برای این قبیل دانشجویان لغو می شود