نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

قوانین آموزشی - تعاریف - فصل2

قوانین آموزشی - تعاریف - فصل2


تعریف واحد

ماد ه 5:
آموزش در تمام دانشگاههای کشور مبتنی بر نظام واحدی است.
در نظام واحدی، ارزش هر درس با تعداد واحدهای آن درس سنجیده می شود و قبولی یا عدم قبولی دانشجو در یک درس، به همان درس محدود است.
هر واحد درس، مقدار یا میزان درسی است که مفاد آن به صورت نظری 17 ساعت، عملی(یا آزمایشگاهی) 34 ساعت، کارگاهی(یا عملیات میدانی) 51 ساعت، کارآموزی و کارورزی(یا کار در عرصه) 68 ساعت، در طول یک نیمسال تحصیلی(یا دوره تابستانی) و طبق برنامه مصوب شورای عالی برنامه ریزی تدریس می شود. در مورد رشته هایی که دارای پروژه هستند، مدت اجرای پروژه متناسب با واحد آن، توسط استاد مربوط تعیین می شود.
سال تحصیلی
ماده 6:
هر سال تحصیلی مرکب از دو نیمسال تحصیلی و عنداللزوم یک دوره تابستانی است و هر نیمسال تحصیلی شامل 17 هفته و هر دوره تابستانی شامل 6 هفته آموزش است.
تبصره:
مدت امتحانات پایانی دوره تابستانی جزو مدت آموزش محسوب نمی شود.
حدود اختیارات دانشگاه
ماده 7:
تمام دانشگاهها موظفند برنامه های درسی مصوب شورای عالی برنامه ریزی را اجرا نمایند.
ترتیب دروس به رعایت پیشنیازها، روش تدریس، و جا به جا کردن ریز مواد و طرح مطالب جدید در یک درس و انتخاب منابع بر عهده دانشگاهها است.
دروس انتخابی
ماده 8:
دانشگاهها موظفند برنامه های درسی مصوب شورای عالی برنامه ریزی را اجرا نمایند.
ترتیب دروس به رعایت پیشنیازها، روش تدریس، و جا به جا کردن ریز مواد و طرح مطالب جدید در یک درس و انتخاب منابع بر عهده دانشگاهها است.
ماده 8:
دانشگاهها می توانند در هر رشته به تشخیص گروه مربوط تعدادی از دروس مرتبط با رشته و تعیین و به عنوان دروس انتخابی به دانشجویان ارائه دهند. مشروط بر آنکه تعداد و حد هر سقف مجاز در هر رشته تجاوز نکند.
ساعات حل تمرین
ماده 9:
دانشگاهها می توانند، در صورت لزوم، به تشخیص گروه آموزشی، در هر رشته از دوره های کارشناسی، تا 20 ساعت، در دوره های کاردانی و کارشناسی ناپیوسته تا 10 ساعت به عنوان حل تمرین با ساعات تدریس رشته، در طول دوره بیفزایند.