نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

قوانین آموزشی - تعاریف - فصل3

قوانین آموزشی - تعاریف - فصل3


 

تعداد واحدها
ماده 10:
تعداد واحدهای درسی لازم برای گذراندن هر یک از دوره های تحصیلی به شرح زیر است:
1-دوره های کاردانی : بین 68 تا 72 واحد
2-دوره های کارشناسی پیوسته غیر از رشته های فنی و مهندسی، 130 تا 135 واحد.
3-دوره های کارشناسی پیوسته فنی و مهندسی 130 تا 140 واحد.
4-دوره های کارشناسی ناپیوسته 67 تا 70 واحد.
5-دوره های کارشناسی رشد پیوسته 172 تا 182 واحد.
تعداد واحد انتخابی در نیمسال تحصیلی
ماده 11:
هر دانشجو می تواند در هر نیمسال حداقل 12 و حداکثر 20 واحد درسی را انتخاب کند.
تبصره 1:
در آخرین نیم سال تحصیلی، دانشجو از رعایت شرط انتخاب حداقل 12 واحد معارف است.
تبصره 2:
در صورتیکه دانشجو برای فراغت از تحصیل تنها یک درس باقیمانده داشته باشد، با نظر دانشگاه و تایید استاد مربوط، می تواند امتحان آن درس را در طول نیم سال از طریق معرفی به استاد بگذراند.
تبصره 3:
اگر دانشجویی در یک نیمسال میانگین کل نمراتش حداقل 17 باشد می تواند با نظر دانشگاه در نیم سال بعد حداکثر تا 24 واحد درسی را انتخاب کند.
تبصره 4:
در مواردی که دانشجو برای فراغت از تحصیل حداکثر 24 واحد باقی داشته باشد، حتی اگر مشروط باشد، با نظر دانشگاه، می تواند تمامی واحدهای باقی مانده را در یک نیمسال انتخاب کند.
تبصره 5:
تعداد واحدهای انتخابی در دوره تابستانی حداکثر 6 واحد درسی است.
دروس پیشنیاز
ماده 12:
آن دسته از پذیرفته شدگان آزمون سراسری ورودی دانشگاهها در دوره های کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد پیوسته در همه رشته های تحصیلی که نمره خام امتحان آنها، در آزمون ورودی، در یک یا چند درس، به تشخیص شورای آموزشی دانشگاه پذیرنده، از حدنصاب معینی کمتر باشد، موظف اند حسب نیاز رشته دروسی را که آن دانشگاه تعیین می کند به عنوان دروس جبرانی یا(پیشنیاز دانشگاهی) علاوه بر دروس مندرج در برنامه مصوب بگذرانند.
تبصره 1:
تعیین نوع درس، تعداد واحد، ریز مواد، نحوه ارائه، و زمان تدریس دروس پیشنیاز دانشگاهی بر عهده شورای آموزشی دانشگاه پذیرنده است.
تبصره 2:
سازمان سنجش و آموزش کشور، موظف است پس از اعلام نتایج آزمون، کارنامه پذیرفته شدگان مشتمل بر نمره خام آنها را در هر یک از مواد امتحانی در اختیار دانشگاههای ذی ربط قرار دهد.
تبصره 3:
ارائه دروس پیشنیاز دانشگاهی و چگونگیب اجرای آنها در دانشگاهها، از هر جهت مانند دروس دانشگاهی و تابع مقررات آموزش عالی است.
نمره این دروس در کارنامه دانشجو ثبت و در میانگین نمرات پایان نیمسال و همچنین در میانگین کل نمرات دانشجو، محاسبه می شود و در مشروطی، قبولی یا ردی دانشجو نیز تاثیر دارد.
تبصره 4:
به حداکثر طول دوره تحصیل دانشویانی که حداقل 8 واحد از دروس پیشنیاز دانشگاهی را گذرانده باشند، یک نیمسال تحصیلی افزوده می شود.
طول دوره
ماده 13:
حداکثر مدت مجاز تحصیل در دوره های کاردانی و کارشناسی ناپیوسته 3 سال و در دوره های کارشناسی پیوسته 6 سال است. در صورتی که دانشجو نتواند واحدهای دوره در حداکثر مدت مجاز تحصیل با موفقیت بگذرند از دانشگاه مربوط اخراج می شود.