نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

قوانین آموزشی - تعاریف - فصل5

قوانین آموزشی - تعاریف - فصل5


ماده 17:
دانشجو می تواند در هر نیمسال تحصیلی، فقط در مهلتی کمتر از دو هفته، پس از شروع نیمسال تحصیلی حداکثر دو درس دیگر انتخاب یا دو درس انتخابی خود را حذف یا دو درس انتخابی خود را با دو درس دیگر جا به جا نماید، مشروط برآنکه تعداد واحدهای انتخابی وی از حد مقرر تجاوز نکند.
حذف اضطراری
ماده 18:
در صورت اضطرار، دانشجو می تواند تا 5 هفته به پایان نیمسال تحصیلی مانده، فقط یکی از درسهای نظری خود را با تایید گروه آموزشی مربوط حذف کند، مشروط برآنکه اولاً غیبت دانشجو در آن درس بیش از مجموع ساعات آن درس نباشد و ثانیاً، تعداد واحدهای باقیمانده وی از 12 واحد کمتر نشود.
ماده 19:
حذف کلیه درسهای اخذ شده در یک نیم سال، تنها در صورتی مجاز است که بنا به تصویب شورای آموزشی دانشگاه، دانشجو قادر به ادامه تحصیل در آن نیم سال نباشد. در این صورت نیم سال مزبور جزو حداکثر مجازتحصیل دانشجو محسوب خواهد شد.