نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

قوانین آموزشی - تعاریف - فصل6

قوانین آموزشی - تعاریف - فصل6


معیارهای ارزیابی
ماده 20:
ارزیابی پیشرفت دانشجو بر اساس میزان حضور و فعالیت در کلاس، انجام تکلیف درسی و نتایج امتحانمات بین نیم سال و پایان نیم سال صورت می گیرد و استاد هر درس مرجع ارزیابی دانشجو در آن درس است.
تبصره:
برگزاری امتحان پایان نیم سال برای هر درس الزامی است.
ماده 21:
معیار ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانشجو نمره درس است و نمرات دانشجو در هر درس بصورت عددی و بین صفر تا بیست تعیین می شود.
ماده 22:
حداقل نمره قبولی در هر درس 10 است. دانشجویی که در هر یک از دروس الزامی مردود شود، در اولین فرصت، ملزم به تکرار آن است. با این حال نمرات کلیه دروس اعم از قبولی وردی در کارنامه دانشجو ثبت و در محاسبه میانگین منظور می شود.
تبصره:
اگردانشجویی در یک درس اختیاری مردود شد، به جای آن درس می تواند از جدول دروس انتخابی در برنامه مصوب، درس دیگری را انتخاب کند.
درس ناتمام
ماده 23:
در موارد استثنایی، نمره تمرین دبیری، کارآموزی و کارورزی، عملیات صحرایی، کار در عرصه و دروسی که در برنامه آموزشی مصوب، توام با پروژه ارائه می شود، در صورتی که به تشخیص استاد و تایید گروه آموزشی مربوط، تکمیل آنها در طول یک نیم سال تحصیلی میسر نباشد، ناتمام تلقی می گردد. نمره ناتمام باید حداکثر تا پایان نیم سال بعد به نمره قطعی تبدیل گردد.
اعلام نمرات
ماده 24:
استاد موظف است گزارش نمره نهایی هر درس را حداکثر 10 روز پس از برگزاری امتحان آن درس به اداره آموزش دانشکده به واحد مربوط تسلیم نماید.
ماده 25:
اداره آموزش هر دانشکده یا واحد ذی ربط در هر دانشگاه موظف 10 روز پس از برگزاری اخرین امتحان هر نیمسال و بعد از رسیدگی به اعتراضات دانشجویان و رفع اشتباهات احتمالی، به آموزش کل دانشگاه اعلام نماید.
تبصره:
نمره پس از اعلام به آموزش کل دانشگاه غیر قابل تغییر است.
میانگین نمرات
ماده 26:
در پایان هر نیمسال تحصیلی، میانگین نمرات دانشجو در آن نیمسال و میانگین کل نمرات او تا پایان آن نیمسال و در پایان دوره تحصیلی، میانگین کل نمرات دانشجو، محاسبه و در کارنامه وی ثبت می شود.
تبصره 1:
برای محاسبه میانگین نمرات، تعداد و حدهای هر درس در نمره آن درس ضرب می شود و مجموع حاصل ضربها در تمام دروسی که دانشجو برای آنها نمره گرفته است(اعم از ردی یا قبولی) بر تعداد کل واحدهای اخذ شده تقسیم می شود.
تبصره 2:
دوره تابستانی، به عنوان نیم سال تحصیلی محسوب نمی شود. نمرات دروسی که دانشجو در دوره تابستانی می گذراند، تنها در محاسبه میانگین کل دانشجو محسوب می شود. به همین نحو نمرات دانشجو، در نیم سالی که الزاماً کمتر از 12 واحد انتخاب می کند، و کسر بودن واحدها خارج از اراده او است نیز مانند دروس تابستانی در میانگین کل او محاسبه می شود، ولی آن نیم سال جزو حداکثر مدت مجاز تحصیل دانشجو محسوب خواهد شد.
مشروطی
ماده 27:
میانگین نمرات دانشجو در هیچ نیم سال تحصیلی نباید کمتر از 12 باشد، در غیر اینصورت، نام نویسی دانشجو در نیم سال بعد، به صورت مشروط خواهد بود.
تبصره:
هر دانشگاه موظف است موضوع مشروط بودن دانشجو را هر بار به وی، کتباً اطلاع دهد. و یک نسخه از آن را در پرونده دانشجو ضبط نماید. با این وصف قصور در اخطار به وی از طرف دانشگاه و یا اظهار بی اطلاعی دانشجو از این امر، مانعی دراجرای مقررات نخواهد بود.
ماده 28:
دانشجویی که بصورت مشروط نام نویسی می کند، جز در آخرین نیم سال تحصیلی حق انتخاب بیش از 14 واحد درسی در آن نیمسال را ندارد.
اخراج دانشجوی مشروط
ماده 28:
در صورتی که میانگین نمرات دانشجو در دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد پیوسته در سه نیمسال متوالی یا 4 نیم سال متناوب و در دوره های کاردانی و کارشناسی ناپیوسته در دو نیمسال تحصیلی، اعم از متوالی یا متناوب، کمتر از 12 باشد در هر مرحله ای که باشد، از ادامه تحصیل محروم می شود.
ماده 30:
دانشجویی که به لحاظ مشروط شدن بیش از حد، از ادامه تحصیل در دوره کارشناسی محروم می شود، در صورتی که واحدهای مقطع پایین تر رشته مربوط را تا سقف مجاز، به موفقیت گذرانده باشد و میانگین کل او در این واحدها کمتر از 12 نباشد، می تواند به رعایت سایر ظوابط مربوط، مدرک مرسوم مقطع پایین تر را در آن رشته دریافت کند.
تبصره:
در صورتی که رشته تحصیلی دانشجو در مقطع پایین تر وجود نداشته باشد و آن رشته فاقد برنامه مصوب باشد، دانشجو میتواند با نظر گروه آموزشی مربوط، به یکی از رشته های موجود نزدیک به رشته تحصیلی خود، در مقطع پایین تر، در آن دانشگاه یا دانشگاه دیگر، تغییر رشته دهد و پس از تطبیق واحدها با رشته جدید و گذراندن واحدهای کمبود، در آن مقطع فارغ التحصیل شود. بدیهی است که تطبیق واحدها و تعیین دروس کمبود، بر عهده گروه آموزشی دانشگاه پذیرنده است.
ماده 31:
دانشجویی که بدلیل مشروط شدن بیش از حد، ازدامه تحصیل محروم می شود، در صورت انجام با لغو تعهداتی که در دوران تحصیل سپرده است، می تواند برای تحصیل مجدد، در آزمون سراسری شرکت کند. و در صورت قبولی در رشته مورد علاقه خود ادامه تحصیل دهد.
دانشگاه پذیرنده می تواند، واحدهائی را که دانشجو در رشته قبلی گذرانده است، با برنامهرشته جدید تطبیق داده و طبق ضوابط این آیین نامه بعضی یا تمام آنها را بپذیرد.
شمول آیین نامه به دوره کارشناسی ارشد پیوسته
ماده 32:
دانشجوی رشته کارشناسی ارشد پیوسته، در طول تحصیل تا سقف واحدهای قابل قبول دوره کارشناسی (135 تا 140) تابع مقررات این آیین نامه است و در دروس تخصصی، پروژه و پایان نامه که در برنامه مصوب با علامت ستاره مشخص شده اند تابع آیین نامه کارشناسی ارشد ناپیوسته خواهد بود.