نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

قوانین آموزشی - تعاریف - فصل7

قوانین آموزشی - تعاریف - فصل7


مرخصی تحصیلی

ماده 33:
دانشجو می تواند در هر یک از دوره های کاردانی و کارشناسی ناپیوسته برای 2 نیمسال متوالی یا متناوب از مرخصی تحصیلی استفاده کند.
تبصره:
مدت مرخصی تحصیلی، جزو حداکثر مدت مجاز تحصیل دانشجو در هر دوره محسوب می شود.
ماده 34:
تقاضای مرخصی تحصیلی باید بصورت کتبی، حداقل دو هفته قبل از شروع نام نویسی هر نیم سال، توسط دانشجو به اداره آموزش دانشکده یا دانشگاه تسلیم گردد.
تبصره:
اداره آموزش موظف است پس از کسب نظر از گروه آموزشی ذی ربط قبل از اتمام مهلت نام نویسی، موافقت با درخواست دانشجو را کتباً به وی ابلاغ نماید.
انصراف از تحصیل
ماده 35:
ترک تحصیل بدون کسب اجازه از دانشگاه محل تحصیل، انصراف از تحصیل محسوب می شود. و دانشجوی منصرف از تحصیل حقادامه تحصیل ندارد.
تبصره:
در موارد استثنایی که دانشجو ترک تحصیل خود را موجه می داند، باید دلایل آن را حداقل یک ماه قبل از پایان همان نیمسال به دانشگاه ارائه دهد. در صورت تایید موجه بودن ترک تحصیل توسط دانشگاه آن نیم سال جزو مرخصی تحصیلی دانشجو محسوب می شود.
ماده 36:
دانشجویی که بخواهد از تحصیل منصرف شود، باید در خواست انصراف خود را شخصاً به اداره آموزش دانشگاه تسلیم نماید. این دانشجو مجاز است فقط برای یک بار در فاصله یک ماه از تاریخ درخواست تقاضای انصراف خود را پس بگیرد. پس از تقاضای این مهلت حکم انصراف از تحصیل وی صادر می شود و دانشجو پس از آن، حق ادامه تحصیل در آن دوره را ندارد.
تبصره 1:
دانشجوی منصرف از تحصیل موظف است به کلیه تعداتی که در دوران تحصیل سپرده است، عمل کند.
تبصره 2:
تحصیل مجدد دانشجوی منصرف از تحصیل موکول به شرکت و قبولی در آزمون سراسری براساس ظوابط مربوط است.
مرخصی تحصیلی همسر دانشجوی بورسیه کارکنان دولت
ماده 37:
دانشجویی که بعنوان یکی از کارکنان دولت، یا همسر یکی از دانشجویان بورسیه، به عنوان همراه، به خارج کشور اعزام می شود، می تواند با ارائه حکم ماموریت همسر و به تشخیص و تایید شورای آموزشی دانشگاه علاوه بر استفاده از میزان مرخصی تحصیلی استحقاقی در طول دوره تحصیل، تا 40 سال دیگر نیز از مرخصی تحصیلی بدون احتساب در سنوات بهره مند گردد.
حذف اضطراری
ماده 18:
در صورت اضطرار، دانشجو میتواند تا 5 هفته به پایان نیمسال تحصیلی مانده فقط یکی از درسهای نظری خود را با تایید گروه آموزشی مربوط حذف کند، مشروط بر آنکه اولاً غیبت دانشجو در آن درس بیش از مجموع ساعات آن درس نباشد و ثانیاً، تعداد واحدهای باقیمانده ویاز 12 واحد کمتر نشود.
ماده 19:
حذف کلیه درسهای اخذ شده در یک نیمسال، تنها در صورتی مجاز است که بنا به تشخیص شورای آموزشی دانشگاه، دانشجو قادر به ادامه تحصیل در ان نیمسال نباشد.
در این صورت نیمسال مزبور جزو حداکثر مجاز تحصیل دانشجو محسوب خواهد شد.