نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

قوانین آموزشی - تعاریف - فصل9

قوانین آموزشی - تعاریف - فصل9


شرایط و ضوابط میهمان، انتقال و انتقال توأم با تغییر رشته از دانشگاههای دیگر به دانشگاه صنعتی سیرجان


نظر به اینکه لازم است متقاضیان میهمان و انتقال با آیین‌نامه آموزشی و همچنین با ضوابط اختصاصی دانشگاه صنعتی سیرجان در خصوص نقل و انتقالات آشنا شوند، اداره آموش اقدام به ارائه اطلاعات لازم در این خصوص نموده است. امید است دانشجویان محترم با مطالعه دقیق این بروشور و با آگاهی بیشتر نسبت به ارائه درخواست خود اقدام نمایند.

در ابتدا در رابطه با شرایط میهمانی و سپس در مورد انتقال مطالب لازم را ارائه می‌گردد.

الف) شرایط میهمان طبق آیین‌نامه آموزشی

ماده:49
در مواردی که دانشجو به طور موقت، ناگزیر به تغییر محل تحصیل خود باشد، می‌تواند با موافقت دانشگاههای مبدأ و مقصد، به عنوان دانشجوی میهمان، به‌طور موقت، برای مدت معین، محل تحصیل خود را تغییر دهد.

ماده :50
میهمان شدن دانشجو در یک دانشگاه، مشروط بر این است که، دانشجو حداقل یک نیمسال تحصیلی خود را در دانشگاه مبدأ گذرانده باشد.


ماده 51 :  میهمان شدن دانشجو در یک دانشگاه برای گذراندن یک یا چند درس به‌صورت تک درس با نظر دانشگاه مبدأ و موافقت دانشگاه مقصد بلامانع است.

ماده : 52
هر دانشجو در هر رشته می‌تواند حداکثر یک نیمسال در دوره کاردانی، با دو نیمسال در دوره کارشناسی، در یک دانشگاه به‌طور تمام وقت، به‌صورت میهمان تحصیل کند. در هر حال نباید تعداد دروسی را که دانشجو به‌صورت میهمان (چه به‌صورت تمام وقت و چه به‌صورت تک درس) در یک یا چند دانشکده گذرانده است، از 40 درصد کل واحدهای دوره تجاوز کند

تبصره:
انتخاب واحد دانشجو، چه به صورت تک درس و چه به‌صورت تمام وقت، باید با اطلاع گروه آموزشی دانشگاه مبدأ و طبق شرایط دانشگاه مقصد باشد.

ماده :53
واحدهایی را که دانشجوی میهمان در یک دانشگاه می‌گذراند، عیناً در کارنامه او در دانشگاه مبدأ ثبت می‌شود و نمرات آنها در محاسبات میانگین نیمسال و میانگین کل او منظور خواهد شد.

 
تبصره :
در هر صورت پذیرش یا عدم پذیرش نمراتی که دانشجو در طول دورة میهمانی کسب می‌نماید به‌عهدة دانشگاه مبدأ می‌باشد.


ماده 54:
مدرک فراغت از تحصیل دانشجوی میهمان در هر صورت توسط دانشگاه مبدأ صادر می‌شود.

الف -1: شرایط و ضوابط اختصاصی دانشگاه صنعتی سیرجان درخصوص میهمان شدن:

1-  پذیرش دانشجو در دانشگاه صنعتی سیرجان در نوبت دوم صورت می‌گیرد.

2 - دانشجو برای میهمان شدن در دانشگاه صنعتی سیرجان موظف به ارائه مدارک ذیل می‌باشد:

2 - 1 - ارائه فرم میهمان از دانشگاه مبدأ.

2 - 2 - ارائه ریزنمرات واحدهای گذرانده.

2 - 3- ارائه مدارک مستند جهت تأیید مشکلات نامبرده.

2 - 4 - تکمیل فرم‌های مربوط در اداره پذیرش.

3 - دانشجویانی که دارای شرایط ذیل باشند برای پذیرش در اولویت می‌باشند:

3-1 - فوت یا معلول شدن سرپرست خانواده دانشجو، به‌طوری که وی به تشخیص مراجع قانونی، به‌عنوان کفیل خانواده شناخته شود.

3 - 2 - معلولیت مؤثر دانشجو، به نحوی که به تشخیص پزشک معتمد دانشگاه به طور مستقل قادر به ادامه زندگی نباشد.

3 - 3 - ازدواج رسمی و دائمی دانشجوی دختر پس از قبولی در دانشگاه.

3 - 4 - دانشجویانی که از وضعیت تحصیلی عالی برخوردار می‌باشند (افرادی که معدل الف کسب نموده باشند).

3 - 5 - دانشجویانی که تحت حمایت کمیته امداد و بهزیستی می‌باشند با ارائه نامه و شماره پرونده.

4 - تمدید میهمانی منوط به کسب معدل مطلوب در گروه مربوطه و ارائه فرم میهمانی از دانشگاه مبدأ خواهد بود.

5 - درصورتی که دانشجو در اولین نیمسالی که در این دانشگاه میهمان می‌باشد (به شرط اینکه دورة او در دانشگاه مبدأ نوبت اول بوده) موفق به کسب رتبه اول تا سوم گروه خود گردد، در نیمسال بعدی دورة او از نوبت دوم به نوبت اول تبدیل خواهد شد.
تذکرات مهم و قابل توجه:

1 - کلیه درخواست‌های میهمان، انتقال و انتقال توأم با تغییر رشته در شورای نقل و انتقال مورد بررسی قرار می‌دهد.

2 - شورای نقل و انتقال این دانشگاه براساس ظرفیت گروه، امکانات دانشگاه، مشکلات متقاضی و معدل اخذ شده به بررسی تقاضا می‌پردازد.

3 -  دریافت مدارک از متقاضیان میهمان و انتقال صرفاً جهت بررسی می‌باشد و هیچ‌گونه حقی را برای متقاضی ایجاد نخواهد کرد.

4 - زمان دریافت مدارک برای پذیرش در نیمسال اول هر سال تحصیلی از اول تا پایان تیرماه می‌باشد و تاریخ برگزاری شورای نقل و انتقالات در شهریورماه خواهد بود.

5 - زمان دریافت مدارک برای پذیرش برای نیمسال دوم هر سال تحصیلی (درصورت اعلام پذیرش جدید در فاصلة بین دو نیمسال) اول تا پایان دی‌ماه و تاریخ برگزاری شورای نقل و انتقالات در بهمن‌ماه خواهد بود.