اولین سالگرد شهید گمنام دانشگاه با حضور مسئولین

اولین سالگرد شهید گمنام دانشگاه با حضور مسئولین 

 

مراسم گرامیداشت اولین سالگرد شهید گمنام دانشگاه با حضور پر شکوه مسئولین ، اساتید ، کارکنان و دانشجویان برگزار گردید