دستورالعمل ارائه پروژه کارشناسی و پایان نامه کارشناسی ارشد به صورت نسخه های الکترونیکی

دستورالعمل ارائه پروژه کارشناسی و پایان نامه کارشناسی ارشد به صورت نسخه های الکترونیکی


در راستای حذف کاغذ از سیستم اداری، قابلت ارائه پروژه کارشناسی و پایان نامه کارشناسی ارشد بصورت فایل الکترونیکی (غیر کاغذی) در سیستم کتابخانه ایجاد شده است که به پیوست روش کار برای اعضای هیات علمی و دانشجویان به تفضیل توضیح داده شده است.

راهنمای دانشجویان (نحوه آپلود فایل در سامانه)

راهنمای اساتید (نحوه مشاهده و تایید فایل های ارسالی دانشجویان)