دیدار مدیر روابط عمومی بانک تجارت استان با ریاست محترم دانشگاه

دیدار مدیر روابط عمومی بانک تجارت استان با ریاست محترم دانشگاه