مراسم تقدیر از پژوهشگران برتر شهرستان سیرجان برگزار شد

مراسم تقدیر از پژوهشگران برتر شهرستان سیرجان برگزار شد