نشست بصیرت و سیاسی با حضور جناب آقای دکتر نوری(مسئول اداره هادیان سپاه)

نشست بصیرت و سیاسی با حضور جناب آقای دکتر نوری(مسئول اداره هادیان سپاه)