همایش خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی در دانشگاه صنعتی سیرجان برگزار شد

همایش خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی در دانشگاه صنعتی سیرجان برگزار شدهمایش خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی روز شنبه 28 مهرماه با حضور کارآفرین و نوآور برجسته ایرانی مهندس سید علی برزانیان در دو نوبت صبح (ویژه دانشجویان و مدیران و معاونین سازمان های شهرستان) و عصر (ویژه اعضای هیات علمی و مدیران صنعت) برگزار شد.