کارگاه آموزشی سیستم جدید یکاهای بین المللی

کارگاه آموزشی سیستم جدید یکاهای بین المللی


کارگاه آموزشی سیستم جدید یکاهای بین المللی (New SI) در دانشگاه صنعتی سیرجان برگزار می شود.

ویژه اعضای هیات علمی و دانشجویان

زمان: شنبه 25 آبان ماه 1398

ساعت 9:00

آمفی تئاتر مدیریت