تماس با دانشگاه درباره دانشگاه صفحه اصلی English
امروز 30 دي 1396 هجري شمسي و 20 ژانويه 2018 ميلادي

معاونت آموزشي و پژوهشي

 

دکتر علی محمودی نژاد

 

دکتری ریاضی گروه آموزشی ریاضی و علوم کامپیوتر

 

شماره تماس:       03441522011  داخلی 011  

 

 

 

معاونت های پیشین آموزشی و پژوهشی

 

مهندس محمدابراهیم نوربخش

کارشناسی ارشد مهندسی عمران

1388 تا 1390

دکتر محمدرضا مفیدی

دکتری مهندسی مکانیک

1390 تا 1391

دکتر اکبر جعفری

دکتری مهندسی مکانیک

1391 تا 1392

دکتر محمدرضا مفیدی

دکتری مهندسی مکانیک

1392 تا 1394

دکتر علی محمودی نژاد

دکتری ریاضیات

1394 تا حال حاضر

 

 

 

وظايف معاونت در حوزه آموزشي دانشگاه

الف – وظایف عمومی :

1   .  ابلاغ کلیه مصوبات، مقررات و آیین نامه ھای ابلاغی از سوی رئیس موسسه به واحدھای ذیربط و پیگیری و نظارت بر حسن اجرای آن؛

2.  تدوین آئین نامه ھا و دستور العمل ھا و دستور جلسات مرتبط با وظایف معاونت جهت پیشنهاد به مراجع ذیصلاح برای تصویب؛

3.  ارائه گزارشھاي توجیهی لازم به ريیس مؤسسه در خصوص وظايف مربوطه به واحدھاي تحت نظر ؛

4- پیشنهاد افراد واجد شرایط برای تصدی سمتھای مدیریتی در حوزه معاونت به ریاست موسسه؛

5-  نظارت بر واحدھاي وابسته به منظور حصول اطمینان از حسن اجراي وظايف آنھا ؛

6-  برنامه ریزی، تنظیم فعالیتھا و پیشنهاد بودجه سالیانه معاونت ذیربط مطابق با اولویتھای موسسه؛

7-  ھمکاری با سایر معاونتھا جھت حسن اجرای برنامه ھای موسسه؛

8-  انجام سایر امور محوله از سوی رئیس موسسه

ب- وظايف تخصصي حوزه آموزش

1-  اداره و نظارت بر حسن اجرای كلیه سیاستھا، مقررات و فرآیندھای آموزش و تحصیلات تکمیلی موسسه، منطبق بر قوانین، مصوبات، مقررات و آئین نامه ھای اجرایی مربوطه با رویکرد گسترش دورهھای تحصیلات تکمیلی؛

2-  برنامه ريزي امور آموزشي و تحصیلات تکمیلی با ھمكاري واحدھاي ذيربط و نظارت بر حسن اجراي وظايف واحدھاي وابسته و اجراي برنامه ھا و فعالیت ھاي آموزشي ھر دانشكده و ارزيابي آن و ارائه گزارش لازم به ھیأت ريیسه؛

3-  پایش و ارزيابي عملكرد آموزشي دانشجويان و اعضاي ھیأت علمي و مديران آموزشي واحدھاي مختلف در ھر نیمسال و انعكاس آن به رياست دانشگاه و اعلام نتیجه ارزيابي به اعضاي ھیأت علمي؛

4-  اجراي دوره ھاي كوتاه مدت آموزشي و ضمن خدمت؛

5-  برنامه ریزی جھت تامین امکانات و تخصیص اعتبار لازم جھت تعامل علمی - آموزشی صنعت و دانشگاه و ایجاد زمینه مناسب جھت نیل به دانشگاه کارآفرین؛

6-  برنامه ریزی آموزشی موسسه در راستای سند چشم انداز، نقشه جامع علمی و آمایش سرزمین؛

7-  اھتمام به برگزاری دوره ھای توانمندسازی و دانش افزایی؛

8-  ارزیابی و بازنگری محتوای سرفصل ھا به منظور به روز رسانی، کارآمدی اعضای ھیات علمی موسسه، غنابخشی و ارزش مداری و ارائه پیشنھاد لازم ؛

9-  برنامه ریزی برای ارتقای مھارتھای علمی – تخصصی دانشجویان جھت ورود به جامعه؛

10-  نظارت و ارزیابی فرآیند اجرایی شدن نقشه جامع علمی کشور در موسسه با ھماھنگی وزارت متبوع؛

 

وظايف معاونت در حوزه پژوھشي و فناوری دانشگاه

1-  اداره و نظارت بر حسن اجرای كلیه امور پژوھشی و فناوری، کتابخانه ھا و بانکھای اطلاعاتی موسسه، مطابق با مصوبات، مقررات و آئین نامه ھای مربوطه؛

2-  برنامه ریزی و سیاستگذاری به منظور ارتقا و افزایش سطح ھمکاریھای علمی و بین المللی؛

3-  اولویت بخشی به نوآوری در حوزه پژوھشھای کاربردی و مورد نیاز کشور؛

4-  توسعه، تقویت و ھدایت طرحھای پژوھشی مصوب با اولویت پژوھشھای کاربردی ھدفمند و مبتنی بر سند چشم انداز برنامه ھای توسعه کشور و نقشه جامع علمی کشور؛

5-  کنترل و نظارت بر فرآیندھای پژوھشی موسسه بر اساس تقویم تعیین شده در طرحنامه پروژه ھای مصوب پژوھشی و تحقیقاتی؛

6-  مطالعات لازم در زمینه ارزشیابي فعالیتھاي پژوھشي و ارزيابي عملكرد پژوھشي سالانه موسسه جھت ارائه به رئیس موسسه؛

7-  ایجاد ارتباط لازم با مؤسسات داخلي و خارجي به منظور ھمكاري در امور پژوھشي و مبادله خدمات علمي؛

8-  ھمكاري در ارائه خدمات علمي، فرھنگي و اجتماعي و برگزاري سمینارھا و كنفرانسھاي علمي و اجراي كلیه امور قراردادھاي تحقیقاتي و خدماتي بین موسسه و ساير مؤسسات؛

9-  ھمكاري در اجراي دورهھاي كوتاه مدت پژوھشي براي مؤسسات غیر دانشگاھي؛

10-  برنامه ريزي جھت استفاده اعضاي ھیأت علمي از فرصتھاي مطالعاتي داخل و خارج از کشور) اعم از مراکز علمی پژوھشی حوزوی و دانشگاھیبرابر ضوابط مصوب؛

11-  تھیه برنامه پژوھشي موسسه و ارائه اھداف و تعیین اولويتھاي پژوھشي در قالب برنامه ھاي میان مدت و بلند مدت و حمایت از تشکیل مراکز رشد، کارآفرینی و پارکھای علم و فناوری، براي طرح در شوراي تخصصی پژوھشي موسسه؛

12- بررسي و ارزيابي فعالیتھاي موسسه در چارچوب برنامه ھاي رشد و توسعه كشور براساس اھداف سند چشم انداز و برنامه ھای توسعه ای کشور و نقشه جامع علمی کشور در بخش آموزش عالي براي طرح در ھیأت رئیسه؛

 

 

مدیران معاونت آموزشی و پژوهشی

شماره تماس

گروه آموزشی

سمت

نام و نام خانوادگی

ردیف

03441522042

03441522034

مهندسی عمران

پژوهش و امور فناوری-تحصیلات تکمیلی

حکیمه عباسلو

1

03441522046

ریاضی و علوم کامپیوتر

امور کل آموزش

مهدی دهقانیان

2

 

 

کارمندان حوزه آموزش و پژوهش

شماره تماس

سمت

نام و نام خانوادگی

ردیف

03441522094

کارشناس مسئول ارتباط با صنعت و تحصیلات تکمیلی

مریم محمودیان

1

03441522042

کارشناس پژوهش و امور فناوری

عباس بهزادی

2

03441522083

کارشناس مسئول کتابخانه

عصمت هاشمی مدنی

3

0344233043

کارشناس مسئول انفورماتیک

محسن بارانی

4

0344233043

کارشناس مرکز کامپیوتر

سعید پورگلزاری

5

03441522080

کارشناس فارغ التحصیلی

بدرالسادات فانیان

6

03441522080

کارشناس فارغ التحصیلی

سمیه حبیبی

7

03441522080

کارشناس خدمات ماشینی

مهناز وحیدی

8

03441522080

کارشناس نقل و انتقالات

سعیده عرب زاده

9

03441522080

کارشناس خدمات ماشینی

رضا صادقی

10

03441522080

کارشناس دبیرخانه و بایگانی

پروین صادقی

11

0344152056

کارشناس گروه آموزشی مهندسی عمران

زهره عتیقی

12

0344152052

کارشناس گروه آموزشی مهندسی مکانیک و شیمی

الهام علیرضا زاده

13

0344152082

کارشناس گروه آموزشی ریاضی و علوم کامپیوتر

سیما معصومی

14

0344152045

کارشناس گروه آموزشی مهندسی کامپیوتر و برق

سهیل صالحی

15

 


ت
مامي حقوق براي دانشگاه صنعتي سيرجان محفوظ مي باشد.
copyright (C) 2012 Sirjan University of Technology
طراحي شده در شرکت هوش برتر