تماس با دانشگاه درباره دانشگاه صفحه اصلی English
امروز 30 دي 1396 هجري شمسي و 20 ژانويه 2018 ميلادي

 

پیش شماره سیرجان   034

 

مرکز مخابرات

تلفن داخلی      9    تلفن مستقیم: 42336901   

دفتر رئیس دانشگاه   

تلفن داخلی  001     تلفن مستقیم: 42336917

دفتر حقوقی  

تلفن داخلی  002   تلفن مستقیم: 41522002

حراست

تلفن داخلی 024 تلفن مستقیم: 41522024

معاون پشتیبانی و توسعه

تلفن داخلی  006 تلفن مستقیم : 41522006

معاون آموزشی و پژوهشی

تلفن داخلی  011    تلفن مستقیم : 41522011

معاون دانشجویی

تلفن داخلی  007    تلفن مستقیم : 41522007   

معاون فرهنگی

تلفن داخلی  008   تلفن مستقیم: 41522008

مدیر امور دانشجویی

تلفن داخلی  093   تلفن مستقیم: 41522093  

دفتر امور دانشجویی

تلفن داخلی  031   تلفن مستقیم: 41522031  

رئیس امور اداری

تلفن داخلی  015   تلفن مستقیم: 41522015

 کارگزینی

تلفن داخلی  019   تلفن مستقیم: 41522019

رئیس آموزش 

تلفن داخلی  065   تلفن مستقیم: 41522065  

دفتر آموزش

تلفن داخلی  080  تلفن مستقیم: 41522080

رئیس بخش مکانیک

تلفن داخلی 089   تلفن مستقیم: 41522089

دفتربخش مکانیک

تلفن داخلی 053   تلفن مستقیم: 41522053

رئیس بخش عمران

تلفن داخلی 095  تلفن مستقیم: 41522095

دفتر بخش عمران

تلفن داخلی 056  تلفن مستقیم: 41522056

رئیس بخش ریاضی

تلفن داخلی 082   تلفن مستقیم: 41522082

دفتر بخش ریاضی

تلفن داخلی 082   تلفن مستقیم: 41522082

رئیس بخش برق و کامپیوتر

تلفن داخلی 045  تلفن مستقیم 41522045

دفتر بخش برق و کامپیوتر

تلفن داخلی 045  تلفن مستقیم 41522045

رئیس بخش شیمی

تلفن داخلی 057    تلفن مستقیم: 41522057

دفتر بخش شیمی

تلفن داخلی 052    تلفن مستقیم: 41522052

کتابخانه

تلفن داخلی 083    تلفن مستقیم: 41522083

دفتر فنی

تلفن داخلی 069    تلفن مستقیم: 41522069

مدیر امور مالی

تلفن داخلی 018    تلفن مستقیم: 41522018

امور مالی (حسابداری )

تلفن داخلی 016    تلفن مستقیم: 41522016

تلفن داخلی 017    تلفن مستقیم: 41522017

خدمات ماشینی

تلفن داخلی 044   تلفن مستقیم : 41522044


ت
مامي حقوق براي دانشگاه صنعتي سيرجان محفوظ مي باشد.
copyright (C) 2012 Sirjan University of Technology
طراحي شده در شرکت هوش برتر