درباره من

دانشگاه محل فارغ التحصیلی: دانشگاه اصفهان

تماس با من
زمینه های تدریس

کارشناسی

  • ریزپردازنده و زبان اسمبلی
  • طراحی کامپیوتری سیستم های دیجیتال
  • معماری کامپیوتر
  • اصول میکرو کامپیوتر
  • ریزپردازنده 1
  • اصول سیستم های کامپیوتری
  • برنامه سازی سیستم
  • طراحی سیستم های دیجیتال ASIC و FPGA
  • سیستم های دیجیتال 2
  • مدارهای منطقی
  • آز ابزارهای طراحی با کمک کامپیوتر
  • مدار منطقی
  • زبان تخصصی
  • برنامه نویسی کامپیوتر
  • مبانی کامپیوتر و برنامه سازی
  • آز مدار منطقی و معماری کامپیوتر
  • پروژه کارشناسی
  • کارآموزی

کارشناسی ارشد

 • سمینار
روز
۹:۳۰ – ۷:۳۰
۱۱:۳۰ – ۹:۳۰
۱۱:۳۰-۱۳:۳۰
۱۴-۱۶
۱۶-۱۸
۱۸-۲۰
شنبه
یکشنبه
زبان تخصصی – زبان تخصصی (SW21)
دوشنبه
سه شنبه
آز مدار منطقی و معماری کامپیوتر ()
چهارشنبه