آزمایشگاه شیمی تجزیه و شیمی عمومی

دستگاههای مورد استفاده در حال حاضر در آزمایشگاههای شیمی

پمپ وکیوم: دستگاهی است که برای ایجاد خلا یا همان وکیوم سازی در یک سیستم ، و همچنین خارج کردن تمامی مولکول های گاز به خارج از سیستم به کار میرود.

حمام آب : حمام آب یا بن ماری از محفظه ای دارای آب تشکیل شده است . درجه حرارت آب داخل آن را میتوان تا ۱۰۰ درجه سانتی گراد تنظیم کرد. در حقیقت از دستگاه بن ماری برای تأمین حرارتهای ۸۰،۶۳،۵۶،۴۲،۳۷،۳۰،۲۵ و ۱۰۰ درجه سانتی گراد بسته به نیاز استفاده میگردد.

آون: از آون  به منظور استریل یا خشک کردن وسایل شیشه ای یا فلزی که در آزمایشگاه به کار میرود استفاده میشود.

اسپکتروفتومترUV : اکثر آزمایش هایی که در شیمی بالینی انجام میشود برمبنای اندازه گیری میزان نور جذب شده توسط نور جذب شده توسط ترکیب مورد نظر میباشد . این میزان توسط دستگاه اسپکتروفتومتری اندازه گیری می شود.

ترازوی دیجیتال: برای وزن کردن مواد استفاده می شود.

هود: برای جلوگیری از پخش  بو در محیط آزمایشگاه. آزمایشهایی که در آنها از مواد آزمایشگاهی بودار و فرار استفاده می شود، حتما باید در زیر هود انجام شود.