آزمایشگاه عملیات واحد

دستگاه های آزمایشگاه عملیات واحد

نام دستگاهکاربرد
برج تقطیرجداسازی مواد بر اساس نقطه جوش مانند جدا کردن آب و الکل
برج جذب گازجداسازی ترکیبات گازی با استفاده حلال مایع
خشک کنخشک کردن ذرات جامد مرطوب
برج خنک کنخنک کردن آب
ترازووزن کردن با دقت ۰.۰۱  گرم
استخرا جامد مایعاستخراج یک جز جامد به وسیله حلال مایع مانند استخراج قند از چغندر قند
استخرج مایع مایعاستخراج جز مایع به وسیله یک حلال مایع