آزمایشگاه فیزیک ۱

محل استقرارخلاصه کارکردنام دستگاه/وسایل/موادردیف
آزمایشگاه فیزیک ۱حرکت  پرتابیگوی پلاستیکی۱
آزمایشگاه فیزیک ۱حرکت پرتابیگوی چوبی۲
آزمایشگاه فیزیک ۱برخوردگوی شیشه ای (تیله)۳
آزمایشگاه فیزیک ۱آزمایش لختی دورانیکفه های کوچک ترازو با قلاب۴
آزمایشگاه فیزیک ۱قوانین نیوتنپکیج کامل ریل هوا۵
آزمایشگاه فیزیک ۱آزمایش آتوودریسمان کار۶
آزمایشگاه فیزیک ۱وسیله اندازه گیریاسفرومتر۷
آزمایشگاه فیزیک ۱اندازه گیری زمانTimer۸
آزمایشگاه فیزیک ۱شمارنده و اندازه گیری زمانTimer &counter۹
آزمایشگاه فیزیک ۱تشخیص حرکت جسم در سقوط آزادسنسور نوری۱۰
آزمایشگاه فیزیک ۱اندازه گیری جرمترازو۱۱
آزمایشگاه فیزیک ۱محاسبه لختی دورانی میز لختی دورانی۱۲
آزمایشگاه فیزیک ۱محاسبه نیرومیز نیرو۱۳
آزمایشگاه فیزیک ۱اندازه گیری نیرونیروسنج۱۴
آزمایشگاه فیزیک ۱اندازه گیری دقیق طول اجسامکولیس۱۵
آزمایشگاه فیزیک ۱اندازه گیری ضخامت اجسام نازکریز سنج۱۶
آزمایشگاه فیزیک ۱اندازه گیری طولمتر۱۷
آزمایشگاه فیزیک ۱اندازه گیری طولخط کش۱۸
آزمایشگاه فیزیک ۱قابل استفاده در آزمایش برخوردتخته برخورد۱۹
آزمایشگاه فیزیک ۱محاسبه ضریب اصطکاکمیز  اصطکاک۲۰
آزمایشگاه فیزیک ۱اندازه گیری حجم مایعاتاستوانه ی مدرج۲۱
آزمایشگاه فیزیک ۱اندازه گیری شتاب جاذبهدستگاه سقوط آزاد۲۲
آزمایشگاه فیزیک ۱بررسی قوانین نیوتنآتوود۲۳
آزمایشگاه فیزیک ۱اندازه گیری شتاب جاذبهآونگ۲۴
آزمایشگاه فیزیک ۱مربوط به دستگاه سقوط آزادسیم مگنت۲۵
آزمایشگاه فیزیک ۱مربوط به دستگاه سقوط آزادمگنت۲۶