آزمایشگاه فیزیک ۲

محل استقرارخلاصه کارکردنام دستگاه/وسایل/موادردیف
آزمایشگاه فیزیک ۲قانون اهممقاومت جعبه ای تکی ۱۰۰ اهمی۱
آزمایشگاه فیزیک ۲قانون اهممقاومت جعبه ای تکی ۳۳۰ اهمی۲
آزمایشگاه فیزیک ۲قانون اهممقاومت جعبه ای تکی ۲۲۰ اهمی۳