آزمایشگاه فیزیک ۳

لیست تجهیزات آزمایشگاه فیزیک ۳

ردیفنام وسیلهتعدادکاربرد
۱کالری­متر۱۲آزمایش تعیین گرمای ویژه جامدات
۲دماسنج جیوه­ای۲۰اندازه­گیری دما
۳اجاق برقی۷حرارت دادن
۴ترازو۴اندازه­گیری وزن اجسام
۵اجسام جامد۵تعیین گرمای ویژه فلزات
۶کالری­متر با گرمکن۶گرماسنجی
۷دماسنج دیجیتال۳اندازه­گیری دما با دقت بیشتر
۸منبع تغذیه با تایمر و ولتمتر و آمپرمتر۳اندازه­گیری عدد ژول
۹زمان­سنج دیجیتال۴اندازه­گیری زمان طی شده
۱۰دستگاه اندازه­گیری ضریب انبساط طولی۵اندازه­گیری ضریب انبساط طولی فلزات
۱۱دستگاه تولید بخار۴تولید بخار در گرماسنجی
۱۲استروبوسکوپ۲آزمایش تار مرتعش
۱۳کالری­متر با چگالنده و همزن۵اندازه­گیری گرمای نهان تبخیر آب
۱۴دستگاه تار مرتعش۵آزمایش تار مرتعش
۱۵دستگاه اندازه­گیری سرعت صوت۳اندازه­گیری سرعت صوت
۱۶دیاپازون۳تولید فرکانس
۱۷دیسک هارتل۶بررسی قوانین بازتابش و شکست
۱۸چراغ رویتر با منبع تغذیه۶بررسی قوانین بازتابش و شکست
۱۹عدسی­های محدب و مقعر۶آینه­ها و عدسی­ها
۲۰آینه­های مقعر و محدب۶آینه­ها و عدسی­ها
۲۱دستگاه بویل-ماریوت۲قانون بویل-ماریوت
۲۲دستگاه ضریب گرمایی ویژه مایعات۱اندازه­گیری گرمای ویژه مایعات به روش سردسازی نیوتن
۲۳جک آزمایشگاهی۴اندازه­گیری گرمای ویژه مایعات به روش سردسازی نیوتن