آزمایشگاه فیزیک ۴ و مدرن

شرح مختصر آزمایشگاه:

آزمایشگاه فیزیک پایه ۴ جز دروس پایه رشته کارشناسی فیزیک می‌باشد. این آزمایشگاه مجموعه‌ای از آزمایش‌هایی است که برای مطالعه خواص الکترون‌ها، فوتون‌ها، آشنایی با مباحثی همچون اثر فوتوالکتریک، اثر زیمن، میلیکان،تابش جسم سیاه و … طراحی شده‌اند. دانشجویان با انجام این آزمایش‌ها، این مفاهیم را از نزدیک و به‌صورت عملی موردبررسی قرار می‌دهند. همچنین، توصیه می‌شود که دانشجویان خودشان آزمایش‌هایی را طراحی و اجرا کنند. این کار آن‌ها را برای کار در آزمایشگاه‌های پیشرفته فیزیک مدرن آماده خواهد کرد. لازم است که دانشجویان درس فیزیک پایه ۴ را گذرانده باشند. این آزمایشگاه شامل ۲ واحد ۴ ساعتی است.

لیست آزمایشگاه فیزیک پایه ۴

ردیفنامکاربردتعداد
۱قطره روغن میلیکاناندازه‌گیری بار الکتریکی یک ذره باردار، نشان دادن طبیعت کوانتومی بار الکتریکییک سری
۲تابش جسم سیاهتحقیق قانون استفان-بولتزمن و قوانین لامبرت در مورد تابش جسم سیاهیک سری
۳آزمایش تامسونتعیین نسبت بار به جرم الکترونیک سری
۴آزمایش طیف‌سنجی (سری بالمر هیدروژن)بررسی طیف هیدروژن و اندازه‌گیری طول‌موج‌های آن و تعیین ثابت ریدبرگیک سری
۵آزمایش اثر فوتوالکتریکانجام آزمایش فوتوالکتریسیته، مشاهده کوانتومی بودن انرژی فوتون و تعیین ثابت پلانکیک سری
۶بررسی تشدید الکترونبررسی وجود اسپین الکترون، مشاهده شکافتگی انرژی ناشی از اسپین الکترون در میدان مغناطیسی،  بررسی تشدید اسپین الکترون در میدان مغناطیسییک سری
۷آزمایش فرانک-هرتزانجام آزمایش فرانک هرتز، تحقیق گسستگی انرژی الکترون‌ها در مدار اتم و اندازه‌گیری این مقدار ناپیوسته برای اتم جیوهیک سری
۸اثر هالتعیین نوع حامل‌های بار الکتریکی در رساناها، محاسبه چگالی حامل‌های بار در رساناهای مورد آزمایشیک سری
۹پدیده زیمنمشاهده پدیده زیمن و اندازه‌گیری مگنتون بوهریک سری
۱۰جذب و گسیل نورمشاهده طیف گسیلی و جذبی لامپهای طیفی و محاسبه طول‌موج‌های آنهایک سری