آزمایشگاه هیدرولیک

شرح درس:

آزمایشگاه هیدرولیک درس یک واحدی الزامی تخصصی است. بررسی خواص فیزیکی سیالات و از جمله آب، قانونهای حاکم بر آنها در حالت سکون و حرکت، نیروهای وارد ده بر اجسام و ساختمانها تاسیسات مختلف ناشی از وجود سیال، تجزیه وتحلیل ومحاسبه جریان درمسیرهای تحت فشار و نیز بررسی حرکت و واکنش آب در شرایط و حالتهای مختلف در کانالهای با سطح آزاد و قانونهای هیدرولیکی حاکم بر آنها، از جمله هدفهای درسهای هیدرولیک است.

اهداف جزئی:

آشنایی با سرفصل دروس-آشنایی و یادآوری خصوصیات سیالات-آشنایی با انواع جریان سیال در مجاری روباز – -آشنایی با انرژی مخصوص، عمق بحرانی و سرعت بحرانی در کانالهای روباز – آشنایی با حداقل انرژی مخصوص، جریان بحرانی و شرایط ایجاد جریان حداکثر-آشنایی با پرش هیدرولیکی – انرژی مخصوص، تحلیل جریان در برآمدگی ها و تنگ شدگی های موضعی در مسیر جریان- تعیین عمق بحرانی و مقطع کنترل- مفهوم نیروی مخصوص و کاربرد آن در تحلیل پرش هیدرولیکی و نیروی وارد بر دریچه- معرفی جریان یکنواخت و مفهوم مقاومت جریان و معادلات شزی و مانینگ- مقطع بهینه هیدرولیکی و طراحی کانال ها- شناخت جریان متغیر تدریجی و نیم رخ های سطح آب-

ردیفشماره جلسهعنوان آزمایشنام دستگاه مورد نیازتوضیحات
۱جلسه اولآشنایی با محیط آزمایشگاه و اهداف مورد نظر، ارائه مقررات و توصیه های ایمنی،  ارائه توضیحات مربوط به نحوه حضور و فعالیت در آزمایشگاه، آشنایی با نحوه ارائه گزارش کار، گروه بندی
۲جلسه دومارائه توضیحات در زمینه انواع جریان در کانال ها و نمایش جریان داتمی و غیردائمی و یکنواخت و غیریکنواخت در کانال، تشریح مفهوم مدلسازی فیزیکی و هیدرولیکی و دلیل ساخت فلوم های آزمایشگاهی، آشنایی با فلوم آزمایشگاهی، اندازه گیری دبی به روش حجمی و انجام آزمایش تعیین رژیم جریانفلوم آزمایشگاهی و دریچهتنها دریچه موجود بر روی فلوم یک دریچه تخت کشویی می باشد و انواع دریچه ها (قطاعی)، سرریزها (لبه پهن و  اوجی)، زبری های مختلف، پارشال فلوم و حوضچه آرامش موردنیاز  است که در آزمایشگاه و بر روی فلوم موجود نیست.
۳جلسه سومارائه توضیحاتی در مورد خواص سیالات مانند لزجت و فشار و انجام آزمایشات کالیبراسیون فشارسنج بوردون و تعیین لزجت سیالفشارسنج بوردون
۴جلسه چهارمارائه مباحثی پیرامون گشتاور سیالات و انجام آزمایش تعیین مرکز سطح و گشتاور سیال در حالت مستغرق و غیر مستغرقدستگاه گشتاور مایع
۵جلسه پنجمارائه توضیحاتی در مورد تجهیزات اندازه گیری دبی در لوله ها و انجام آزمایش روزنهدستگاه روزنهلوله پیتوت و کولیس نصب شده بر روی دستگاه خراب هستند.
۶جلسه ششمتشریح  مفهوم جت و کاربرد و روابط حاکم برآن و انجام آزمایش جتدستگاه جت
۷جلسه هفتمارائه توضیحاتی در مورد تجهیزات اندازه گیری دبی در لوله ها و انجام آزمایش ونتوریدستگاه ونتوریآب بندی پیزومترهای دستگاه مشکل دارد و نیاز است که دستگاه مجددا سرویس و راه اندازی شود.
۸جلسه هشتمآشنایی با سازه های اندازه گیری جریان در کانال ها و انجام آزمایشات مربوط به اندازه گیری جریان با سرریز لبه تیز مثلثی و مستطیلیفلوم کوچک همراه با سرریزهای لبه تیز مثلثی و مستطیلی
۹جلسه نهمتشریح مفهوم ضربه قوچ، ارائه عکس و فیلم از این پدیده و انجام آزمایشدستگاه ضربه قوچدستگاه بسیار ساده طراحی شده و تجهیزاتی جهت اندازه گیری نوسانات آب ندارد.
۱۰جلسه دهمارائه توضیحاتی در زمینه تاثیر وجود برآمدگی موضعی در جریان و انجام آزمایشات مربوط به پرش هیدرولیکیفلوم پایه دارسیستم تغییر شیب فلوم مشکل دارد و قابل تغییر نمی باشد. در ضمن سرریز اوجی و حوضچه آرامش نیز روی فلوم وجود ندارد.
۱۱جلسه یازدهمانجام آزمایش مربوط به اندازه گیری نیروی وارد بر دریچهفلوم پایه دار و دریچه کشویی تختدریچه های دیگر وجود ندارد
۱۲جلسه دوازدهمحضور در آزمایشگاه هیدرولیک پیشرفته جهت آشنایی با تجهیزات اندازه گیری
۱۳جلسه سیزدهمارائه کار تحقیقی
۱۴جلسه چهاردهمآزمون نهایی