آزمایشگاه پایگاه داده

پایگاه داده‌ها (دادگان یا بانک اطّلاعاتی) به مجموعه‌ای از اطّلاعات با ساختار منظم و سامانمند گفته می‌شود. پایگاه‌های داده‌ها معمولاً در قالبی که برای دستگاه‌ها و رایانه‌ها قابل خواندن و دسترسی باشد ذخیره می‌شوند. البته چنین شیوه ذخیره‌سازی اطلاعات تنها روش موجود نیست و شیوه‌های دیگری مانند ذخیره‌سازی ساده در پرونده‌ها نیز استفاده می‌گردد. آنچه ذخیره‌سازی داده‌ها در پایگاه‌های داده‌ها را مؤثر می‌سازد وجود یک ساختار مفهومی برای ذخیره‌سازی و روابط بین داده‌ها است.

در آزمایشگاه پایگاه داده، دانشجویان مهارت های کار عملی با دیتابیس را کسب کرده و توانای رویارویی با مشکلات جدید و حل آنها را کسب خواهند کرد. کسب توانایی حل چالش ها، در مسائل مرتبط با دیتابیس از مهمترین اهداف آموزشی این آزمایشگاه می باشد.

تجهیزات:

کامپیوتر و نرم افزار