آغاز جشنواره ملی «زوج مانا»

جــــشـــنــــواره مــلـــی فرهـــنــگــــی آمــــوزشــــی زوج مــــــانــــــا تاریخ شروع 20 / 12 / 1401 تاریخ پایان 20 / 03 / 1402

ستاد ازدواج دانشگاهیان نخستین طرح ملی الگویابی و الگوسازی از خانواده‌های موفق را با عنوان «جشنواره ملی زوج مانا» برگزار خواهد کرد.

جشنواره ملی زوج مانا با مشارکت معاونت امور جوانان وزارت ورزش و معاونت فرهنگی نهاد رهبری دانشگاه ها برگزار می گردد.

در این طرح کشوری خانواده‌هایی که زندگی خود را با ازدواج دانشجویی آغاز نموده‌اند با ثبت تعداد فرزندان، کنشگری‌های

اجتماعی و ارتقای تحصیلی، می توانند در دوره آموزش مجازی طراحی شده شرکت نموده و با ارسال «ایده‌های آموزنده»،

«تجربه‌های موفق» و «خاطره‌های شیرین» زندگی مشترک خود درقالب‌های متنوع علمی، ادبی، هنری و چندرسانه‌ای  در یک

رقابت سازنده، با کسب امتیاز لازم در فرآیندهای مختلف و متنوع این جشنواره، به عنوان خانواده الگو معرفی و ضمن اهدای

جوایز نفیس از سفر زیارتی مشهد مقدس همراه با خانواده برخوردار می گردند.

https://manazoj.nahad.ir

شروع جشنواره 20 / 12 / 1401

پایان جشنواره  20 / 03 / 1402

روابط عمومی دانشگاه صنعتی سیرجان