آغـاز فراخـوان جـذب هیـأت علمـی وزارت علـوم از ۲۰ تیـرمـاه 1401

معاون مرکز جذب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گفت: داوطلبان می‌توانند از ۲۰ تیرماه تا دوّم مردادماه برای ثبت‌نام به سامانه جذب وزارت علوم مراجعه کنند.

جعفر جعفری معاون مرکز جذب وزارت علوم تحقیقات و فناوری با اشاره به آغاز فرایند فراخوان جذب اعضای هیأت علمی اردیبهشت ۱۴۰۱ از ۱۱ تیرماه، گفت: دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری کشور از ۱۱ تا ۱۷ تیرماه می‌توانند با مراجعه به سامانه جذب اعضای هیأت علمی براساس سهمیه اختصاص یافته نسبت به تایید رشته‌های مورد نیاز خود اقدام کنند. وی درباره علت تأخیر در فرایند فراخوان اردیبهشت جذب اعضای هیأت علمی، گفت: دلیل این تأخیر هماهنگی و مذاکره با سازمان اداری استخدامی و اخذ ردیف های استخدامی بود که با دستور و تایید ریاست محترم جمهوری و به منظور جذب فرهیختگان و جوانان مستعد در دانشگاه‌های کشور صورت پذیرفت و ردیف های استخدامی مورد نیاز اخذ شد.

معاون مرکز جذب وزارت علوم تحقیقات و فناوری خاطرنشان کرد: ثبت‌نام متقاضیان جذب هیأت علمی دانشگاه‌های کشور از ۲۰ تیرماه آغاز و تا دوّم مردادماه ادامه خواهد داشت.

وی خاطرنشان کرد:  در این فراخوان بر اساس مصوبه هیأت عالی جذب حداکثر سن ۴۵ سال درنظر گرفته شده است.